Dodání Zboží

  1. Způsob dodání Zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.

  2. Nevyzvedne-li si Zákazník Zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li Zákazník doručované Zboží od zasilatele v případě dodání Zboží prostřednictvím jiného dopravce, a Zboží bude vráceno Prodejci, uskladní Prodejce Zboží ve svém skladu do doby, než si jej Zákazník vyzvedne nebo než Prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

  3. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit Prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

  4. Jestliže Zboží bude vráceno Prodejci dle odst. 2, je Prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, kdy takovým odstoupením není dotčen nárok Prodejce na vynaložené náklady s odesláním Zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.

  5. Není-li ujednán čas plnění, Prodejce odevzdá Zboží Spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů.

  6. Má-li Prodejce Spotřebiteli Zboží odeslat, je Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Spotřebiteli nebo jím určené osobě předá dopravce. Určil-li však dopravce Spotřebitel, aniž mu byl Prodejcem nabídnut, je Zboží Spotřebiteli odevzdáno v okamžiku, kdy jej Prodejce předá tomuto dopravci; práva Spotřebitele vůči dopravci tím nejsou dotčena.

  7. Nepřevezme-li Spotřebitel Zboží v čase uvedeném v odst. 5, náleží Prodejci skladné dle odst. 3

  8. Je-li Prodejce v prodlení s odevzdáním Zboží, může Spotřebitel od smlouvy odstoupit, nesplní-li Prodejce svoji povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu Spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že Prodejce odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo Spotřebitel sdělil Prodejci před uzavřením smlouvy, že je dodání v určitý čas nezbytné.

  9. Prodejce po odstoupení od smlouvy realizovaném dle odst. 8 vrátí bez zbytečného odkladu Spotřebiteli všechna peněžitá plnění, která Spotřebitel podle smlouvy uhradil.


VI.
Platební podmínky

  1. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění Objednávky, kde je specifikována i cena a forma platby.